CONDICIONS GENERALS DEL LLOC WEB ANTARACATERING.COM

Antara Restauración & Catering és una divisió d’AREAS, SA, societat espanyola amb domicili a la plaça de l’Univers, s/n, 08004 Barcelona, Espanya (d’ara endavant, «ANTARA»). El seu codi d’identificació fiscal (C I F) és A-08225013. AREAS, SA està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Full 14.346, foli 151, tom 1.639, llibre 1.066, 5-IX-1968. Contacte: Telèfon: Tel.: 932 333 463 / Fax: 932 333 462 / Correu electrònic: Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la..
Aquest lloc web, accessible a través de la URL www.antaracatering.com (d’ara endavant, el «Lloc web»), l’ha creat ANTARA per a la promoció i la contractació dels seus serveis de càtering i restauració. En accedir a aquest Lloc web, els usuaris accepten de forma expressa, plena i sense reserves aquestes condicions generals (d’ara endavant, les «Condicions generals»). Als efectes d’aquestes Condicions generals, es considerarà usuari del Lloc web qualsevol persona que accedeixi a la seva pàgina web, sense necessitat de registres previs (d’ara endavant, l’«Usuari» o els «Usuaris»).
L’accés a aquest web directament o a través d’enllaços des de tercers llocs web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre ANTARA i l’Usuari, sense perjudici de la contractació de serveis regulada en el punt 5 d’aquestes Condicions generals.

1. Objecte i continguts del Lloc web
El Lloc web conté informació relativa als productes i serveis de càtering i restauració que ofereix ANTARA.
ANTARA no assumeix cap responsabilitat pel que fa a les discrepàncies que hi pugui haver entre els documents impresos i la versió electrònica publicada al Lloc web. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada al Lloc web, hi prevaldrà la versió impresa, tret d’allò establert quant a errates i actualitzacions. Les informacions, continguts i dades de qualsevol classe que hi ha a les pàgines d’aquest Lloc web es revisen abans de publicar-se; tanmateix, no es pot garantir que no hi hagi absolutament cap errata, error tipogràfic, defecte de composició i problemes equivalents, o que el Lloc web estigui actualitzat perquè l’Usuari hagi accedit a la memòria cau. Per tant, ANTARA recomana als Usuaris que estiguin atents a les possibles actualitzacions o rectificacions que el Lloc web incorpori i que confirmin les dades amb un interès essencial per a ells, a través dels canals de comunicació personal, per telèfon o fax proporcionats al Lloc web.

2. Ús de la pàgina
L’Usuari es compromet a utilitzar aquest Lloc web de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums socialment acceptats, l’ordre públic vigent i el que disposen aquestes Condicions generals.
L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar el Lloc web amb finalitats il•lícites, contràries al que estableix la legislació vigent, lesives dels drets i interessos d’ANTARA o de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc web o impedir-ne la utilització normal.
A fi de millorar el seu servei i en benefici dels Usuaris, ANTARA podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís el Lloc web, qualsevol aspecte substancial que contingui, o les condicions d’operativitat, de caràcter tècnic i d’ús del Lloc web. Així mateix, els Usuaris, a fi de millorar el Lloc web i establir-ne un nivell òptim de qualitat, podran suggerir les modificacions que considerin útils, i posar-se en contacte amb els responsables del Lloc web mitjançant el formulari habilitat a aquest efecte.

3. Indemnitat
L’Usuari ha de respondre dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que ANTARA pugui patir directament o indirectament, arran de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les obligacions establertes en aquestes Condicions generals. Així mateix, l’Usuari ha de mantenir ANTARA indemne davant qualsevol sanció, reclamació o demanda que pugui interposar un tercer, inclosos qualssevol organismes públics, contra ANTARA, els seus empleats o agents, arran de la violació de qualssevol drets de tercers per part de l’Usuari esmentat, mitjançant la utilització del Lloc web d’una forma contrària al que preveuen aquestes Condicions generals.

4. Limitació de responsabilitat
Tot i que ANTARA es compromet a fer tots els esforços raonables per garantir la disponibilitat del Lloc web, no pot assegurar un ús ràpid, ininterromput i lliure d’errors del Lloc web ni dels serveis que inclou. Així mateix, ANTARA no pot garantir la idoneïtat ni els continguts del Lloc web o dels serveis que hi estan vinculats. En concret, ANTARA, en la mesura permesa per la legislació aplicable, s’eximeix de tota mena de responsabilitat en els casos següents, entre d’altres:
- Fallades tècniques que, per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un funcionament normal del Lloc web.
- Manca de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o d’una altra naturalesa.
- Errors o danys que generi o pugui generar el Contingut (tal com es defineix en el punt 6 d’aquestes Condicions generals) o el programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest Lloc web. ANTARA no serà en cap cas responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin arran de l’accés i l’ús del Lloc web, inclosos, a títol enunciatiu però no limitatiu, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. ANTARA no es fa responsable dels danys que un ús inadequat d’aquest Lloc web pugui causar als Usuaris.
- Conflictes eventuals entre Usuaris, a causa d’intromissions il•legítimes en l’honor, calúmnies, injúries o qualssevol altres causes que motivin un conflicte entre ells.
- Els continguts que, si escau, els Usuaris puguin incorporar al Lloc web.

5. Contractació de serveis a través del Lloc web
A través del Lloc web es poden contractar els serveis de càtering que ANTARA ofereix a empreses i professionals (d’ara endavant, els «Serveis»).
Per fer-ho, caldrà que els Usuaris s’hi registrin prèviament, mitjançant l’emplenament correcte dels camps indicats com obligatoris amb un asterisc (*) en el formulari de registre preestablert al Lloc web. Un cop registrats, els Usuaris podran accedir a l’àrea de gestió del Lloc web, per sol•licitar-hi pressupostos i contractar-ne els Serveis. La descripció concreta de cadascun dels Serveis, en què es detallen els productes i serveis concrets que inclou, es troba en l’apartat denominat «Condicions» de cada Servei.
A més del que disposen aquestes Condicions generals, la contractació d’un Servei s’ha de regir per les condicions específiques aplicables al servei concret contractat i, en particular, les relatives a la confirmació i a la cancel•lació del Servei. L’Usuari ha d’acceptar la seva plena vinculació a aquestes condicions.
Confirmació de la contractació d’un Servei:
Tret que les condicions aplicables a un servei concret ho estableixin altrament, l’Usuari ha d’abonar, en el moment de la contractació del servei, el 50% de l’import pressupostat d’aquest servei, per confirmar-lo. El 50% restant, l’ha d’abonar 7 dies hàbils abans de la data del servei.
Política de cancel•lació d’un servei contractat:
Tret que les condicions aplicables a un servei concret ho estableixin altrament, perquè la cancel•lació d’un servei contractat sigui efectiva s’ha de comunicar per escrit a ANTARA. Si la cancel•lació s’esdevé 7 dies abans de l’inici del servei, la penalització per la cancel•lació del servei serà del 50%, per la qual cosa ANTARA no tindrà obligació de retornar a l’Usuari la quantitat abonada en concepte de confirmació del servei.
Si la cancel•lació s’esdevé durant els 6 dies anteriors a la data del servei, la penalització serà del 100% de l’import pressupostat, per la qual cosa ANTARA no tindrà obligació de retornar a l’Usuari la quantitat abonada en concepte de confirmació del servei i, a més a més, l’Usuari haurà d’abonar a ANTARA el 50% restant com a compensació per les despeses que la cancel•lació hagi ocasionat a ANTARA.
Mitjans de pagament:
El pagament dels imports corresponents a la contractació dels serveis es podrà fer mitjançant transferència bancària, targeta de crèdit o PayPal.
En cas que el pagament es faci mitjançant targeta de crèdit, les dades bancàries (per exemple, el número de la targeta de crèdit o de dèbit, o la data de caducitat), s’han de transmetre mitjançant un protocol segur a l’entitat bancària que gestiona el pagament, sense que ANTARA hi tingui accés.

6. Propietat industrial i intel•lectual
Tota la informació que conté el Lloc web, i també el disseny gràfic i els codis que s’hi utilitzen, estan protegits per drets d’autor o altres drets recollits en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel•lectual (d’ara endavant, l’«LPI»). Tot el contingut del Lloc web, inclosos els dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, la selecció i disposició d’aquests elements (d’ara endavant, el «Contingut»), i també els drets de propietat industrial, intel•lectual o de qualsevol altra mena sobre el Contingut, són titularitat exclusiva d’ANTARA, o dels seus llicenciadors. Per tant, està expressament prohibit qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, i també qualsevol tipus de cessió de la totalitat o part del Contingut.
Cap part del Contingut es pot modificar, copiar, distribuir, emmarcar, reproduir, descarregar, extreure, mostrar, publicar, transmetre, comunicar públicament, transformar o vendre de cap manera ni per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el consentiment previ per escrit d’ANTARA. Sempre que l’Usuari estigui legitimat per utilitzar el Lloc web, ANTARA li atorga una llicència limitada per accedir al Lloc web i al Contingut, sense que per aquest motiu l’Usuari adquireixi cap altre dels drets enumerats anteriorment ni cap altres reconeguts per l’LPI. No es pot carregar ni publicar el Contingut del Lloc web enlloc d’Internet o la Intranet, ni integrar-ne la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol ús no permès del Contingut està estrictament prohibit.
Així mateix, està expressament prohibida la utilització, sense consentiment previ per escrit, de qualsevol element d’ANTARA, del Lloc web o del Contingut que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent en matèria de propietat industrial. Especialment, no poden utilitzar-se marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a ANTARA, al Lloc web o al Contingut.

7. Enllaços a webs de tercers
Els enllaços establerts en aquest Lloc web, referits a publicitat o a altra mena de continguts, i la titularitat o responsabilitat dels quals correspongui a tercers diferents d’ANTARA, no són responsabilitat d’ANTARA. ANTARA no s’obliga en cap cas a controlar ni a aprovar els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material que hi hagi a la pàgina o pàgines web de tercers. Per tant, ANTARA no ha de respondre, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts de tal/s pàgina/es. És responsabilitat exclusiva del tercer tot allò relatiu al contingut d’aquell enllaç, especialment el respecte de la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic. La presència d’enllaços no pressuposa cap mena de relació entre ANTARA i el titular de la pàgina web enllaçada.

8. Protecció de dades personals
Les dades personals que ens faciliteu a través d’aquest Lloc web s’inclouran en un fitxer titularitat d’AREAS, SA —amb domicili a AREAS, SA, Dept. de Màrqueting, avinguda de la Diagonal, 579 – 585, 08014 Barcelona—, amb la finalitat de gestionar les vostres comandes, suggeriments i comunicacions amb AREAS, i també per mantenir-vos informat, per mitjans postals o electrònics, dels serveis, productes, promocions i ofertes que ofereix AREAS.
Si no voleu que s’utilitzin les vostres dades per enviar-vos informació sobre els serveis, productes, promocions i ofertes relacionats amb AREAS, ho heu d’indicar marcant la casella corresponent en el formulari de recollida de dades.
Les vostres dades personals poden cedir-se a les empreses del Grup AREAS (AREAS, SA; ARCO DUPLO, SA; CARMEN, LA COMIDA DE ESPAÑA 1992, SA; DISTRIAREAS, SA; CAN-AREAS, SA; RESTAURACIÓN DE AEROPUERTOS ESPAÑOLES, SA), per informar-vos sobre productes, serveis, promocions i ofertes d’aquestes empreses.
Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça [Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.], o una carta postal a AREAS, SA, avinguda de la Diagonal, Dept. Màrqueting, 579 – 585, 08014 Barcelona, Espanya.

9. Jurisdicció i fur aplicable
Els conflictes que puguin sorgir per l’aplicació d’aquestes normes s’han de regular segons la legislació de l’estat espanyol, i els han de resoldre els tribunals de la ciutat de Barcelona, excepte quan l’Usuari tingui la condició de consumidor. En aquest cas, s’ha d’actuar en virtut del que estableix la normativa aplicable en matèria de consumidors i usuaris.

10. Diversos
El fet que qualsevol clàusula d’aquestes Condicions generals s’anul•li o es consideri nul•la no afectarà la resta de condicions, que conservaran plenament la validesa i vigència.

© AREAS, SA. Tots els drets reservats. 2012